Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

NeoKlasik orchestr, se sídlem Mojmírova 1370/14, 140 00 Praha 4, IČ: 09460187, (dále jen „Správce“) Vám v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 níže poskytují shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů ze strany společností.

Při zpracování osobních údajů správce postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

  • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

a dohlíží na to, aby nedošlo k porušení zásad zpracování údajů dle čl. 5 GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje poskytnuté fyzickými a právnickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře, a to v rozsahu:

  1. jméno
  2. příjmení
  3. e-mailová adresa
  4. případně organizace a telefon. 

K jakým účelům Vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje používáme k zasílání newsletteru s informacemi o našich koncertech a dalších aktualitách. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím e-mailu: info@neoklasikorchestr.cz nebo pomocí odhlašovacího odkazu, který naleznete v záhlaví každého newsletteru.

Dále zpracováváme osobní údaje poskytnuté dodavateli při uzavírání smluv o dílo. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo) a případně účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresa sídla, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje dále již nezpracovává žádný jiný subjekt či poskytovatel služeb. Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  1. Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, a právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
  2. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo požadovat od správce informací o všech Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje u nás zůstanou uloženy na dobu neurčitou (až do okamžiku odvolání souhlasu či přímou žádost o odstranění osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01. 5. 2023.